BCH chi Đoàn CBGD

        Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạy là đơn vị cơ sở trực thuộc Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

       Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BCH CHỨC VỤ KHÁC SĐT EMAIL
1 Lê Triệu Tuấn Bí thư

Giảng viên

0913.803.671 tuanlt.ictu@gmail.com
2 Trần Hồng Thái Phó bí thư Giảng viên 0969.349.666 tht.299@gmail.com
3 Đỗ Thị Diệu Thu Ủy viên Chuyên viên 0946.859.227 dtdthu@ictu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

        Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạyKhoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa và Ban Chủ nhiệm Khoa, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế.

        Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạy có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạy Khoa chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Chi đoàn mỗi nhiệm kỳ thông qua;

2. Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạyKhoa có nhiệm vụ thảo luận và quyết định việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn Khoa trong suốt nhiệm kỳ;

3. Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa và Ban chủ nhiệm Khoa trong các phong trào thanh niên;

4. Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ và năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất;

5. Xét và đề cử kết nạp Đảng viên cho Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa xét duyệt, giải quyết các khiếu nại của đoàn viên trong Chi đoàn;

6. Chỉ đạo và quản lý hoạt động của các đoàn viên trong Khoa, tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho Đoàn viên;

7. Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạyKhoa luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Đoàn viên, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào đoàn ngày càng có hiệu quả hơn;

8. Ban chấp hành Chi đoàn cần chủ động, giúp đỡ Đoàn viên thực hiện việc đánh giá rèn luyện và thực hiện công tác xã hội theo qui định của Nhà trường;

9. Căn cứ vào hướng dẫn của Liên Chi đoàn Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa chỉ đạo cho Ban chấp hành Chi đoàn tiến hành xét, đề nghị khen thưởng (từng học kỳ, năm học, đợt công tác);

10. Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ giảng dạyKhoa chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ sau.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI ĐOÀN KHOA HTTT KINH TẾ NĂM 2011-2012

 

STT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN Ghi chú
1 Tổ chức đối thoại sinh viên Khoa HTTT Kinh tế năm học 2011 – 2012.  
2 Xây dựng và triển khai diễn đàn Khoa HTTT Kinh tế  
3 Giải bóng đá nữ Khoa HTTT Kinh tế lần thứ nhất  
4 Tổ chức chương trình chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11  
5 Tổ chức Ngày truyền thống Khoa HTTT Kinh Tế  
6 Tổ chức Sermina “Định hướng NCKH Khoa HTTT Kinh tế”  
7 Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn cấp trên  

 

 

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner