BCH công đoàn Khoa HTTT Kinh tế

       Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-BCH, ngày 22 tháng 06 năm 2017 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

        Cơ cấu BCH Công đoàn Khoa gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ BCH

SĐT

EMAIL

1

Ngô Cơ Bản

Chủ tich

0972.765.165

ncban@ictu.edu.vn

2

Trần Thu Phương

Phó chủ tịch

0988.920.960

ttphuong@ictu.edu.vn

3

Hà Văn Vương

Ủy viên, tổ trưởng công đoàn bộ môn Tin học Tài chính – Quản trị văn phòng

0963.818.299

hvvuong@ictu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hằng

Ủy viên, tổ trưởng công đoàn bộ môn Tin học Kinh tế

0987.118.078

nthang@ictu.edu.vn

5

Đàm Thị Phương Thảo

Ủy viên, tổ trưởng công đoàn bộ môn Thương mại điện tử

0983.498.333

dtpthao@ictu.edu.vn 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       Ban Chấp hành Công đoàn Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Ban Chủ nhiệm khoa, có chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; tổ chức giáo dục người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân của công đoàn viên Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế. 

        Ban Chấp hành Công đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.  Ban Chấp hành Công đoàn Khoa chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường mỗi nhiệm kỳ thông qua;

2.  Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; 

3.  Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức, người lao động thuộc Khoa. 

4.  Nghiên cứu và đề xuất với Công đoàn trường về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; 

5.  Hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn Trường Đại học CNTT&TT; 

6.  Chủ động phối hợp với Công đoàn trường xây dựng quy chế và hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các hoạt động;

7.  Tham mưu tư vấn cho Ban chấp hành Công đoàn trường và BCN Khoa trong các hoạt động công đoàn;

8.  Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ và năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra hoạt động kịp thời để đạt kết quả cao nhất;

9.  Xét và giới thiệu các Công đoàn viên công đoàn xuất sắc, ưu tú của Khoa cho Công đoàn trường, đề nghị Công đoàn trường giới thiệu kết nạp Đảng;

10. Căn cứ vào hướng dẫn bình xét thi đua của Công đoàn trường kết hợp chính quyền Khoa thực hiện tổ chức xét, đề nghị khen thưởng (từng học kỳ, năm học, đợt công tác).

 

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner