Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa

PGS.TS, GVCC Nguyễn Văn Huân

  Phó Trưởng Khoa

 TS. Vũ Xuân Nam

 

         Phó Trưởng Khoa     

ThS. Mai Ngọc Anh

 

 

 

 

 

 

       

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner