BỘ MÔN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Chức năng nhiệm vụ

  • Bộ môn Quản trị văn phòng là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo định hướng Quản trị văn phòng;
  • Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo định hướng ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị văn phòng; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Phối hợp với các đơn vị trong Khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.

2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

Đội ngũ giảng viên 14 người, trong đó:

– 03 Tiến sĩ

– 11 Thạc sĩ ( 01 NCS)

 3. Định hướng nghiên cứu chính

  •  Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp hỗ trợ quy trình nghiệp vụ quản trị văn phòng.
  •  Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống quản trị văn phòng phục vụ cho việc thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hỗi.
  • Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tổng thể tin học hóa công tác văn thư lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức.
  • Nghiên cứu và tư vấn, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị văn phòng hiện đại như văn phòng điện tử
  • Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp quản lý hệ thống tài liệu điện tử.

4. Địa chỉ liên hệ

     Phòng 507 – Tầng 5 – Nhà C1
     Điện thoại: 02083.904337
     Website: eis.ictu.edu.vn
 

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner