Cơ cấu tổ chức

  1. Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên có một Trưởng tiểu ban là Trưởng Khoa HTTTKT.
  2. Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên có một cán bộ văn phòng là chuyên viên văn phòng Khoa HTTTKT.
  3. Các thành viên của Tổ tư vấn và hỗ trợ sinh viên do Trưởng tiểu ban đề nghị.

DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN 

TT HỌ TÊN HỌC HÀM/ HỌC VỊ CHỨC VỤ SĐT ĐỊA CHỈ MAIL GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Huân PGS.TS Trưởng Khoa 0904101008 nvhuan@ictu.edu.vn Trưởng tiểu ban
2 Mai Ngọc Anh ThS Phó trưởng khoa 0912250459 mnanh@ictu.edu.vn Ủy viên

3

Ngô Cơ Bản Chuyên viên 0915166223 ncban@ictu.edu.vn Ủy viên thường trực
4 Lê Anh Tú ThS Giảng viên 0906167587 latu@ictu.edu.vn Ủy viên
5 Trần Hồng Thái ThS Giảng viên 0965998866 ththai@ictu.edu.vn Ủy viên
6 Ngô Ánh Nguyệt Sinh viên QTVP K17A 01683498520  ngoanhnguyet280720@gmail.com Ủy viên
7 Trần Thị Huyền Sinh viên QTVP K17A 01637385583 Tranthihuyen732000@gmail.com Ủy viên
8 Tạ Huyền Nhi Sinh viên TMĐT K17 01695176655 nhihuyen0402@gmail.com Ủy viên
11 Ngô Thị Phương Sinh viên QTVP K14C 0966876160 phuongmikita@gmail.com Ủy viên
12 Nông Thị Huệ Sinh viên TMĐT K17 1666986495   lxbella12@gmail.com Ủy viên
13 Phạm Quốc Khánh Sinh viên TMĐT K16 01674065080 khanhcun29@gmail.com Ủy viên
14 Phạm Thị Hoài Sinh viên TMĐT K16 0981139182 hp4431793@gmail.com Ủy viên
15 Lê Thanh Hùng Sinh viên QTVP K16 0986335697 hunfc1999@gmail.com Ủy viên

16

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Sinh viên QTVP K16 0964711307 quynhquay4486@gmail.com

Ủy viên

Left-Banner
Right-Banner