Công văn về việc công nhận bài thi tin học văn phòng quốc tế phù hợp yêu cầu của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

– Đối với bài thi sử dụng máy tính và Internet cơ bản IC3, CÔNG NHẬN BÀI THI NÀY ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN (06 mô đun) quy định tại Thông tư 03/2014/TT – BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

– Đối với bài thi tin học văn phòng MOS cấp độ Specialist, CÔNG NHẬN: 
+ BÀI THI MOS – WORD đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU07 (Xử lý văn bản nâng cao)
+ BÀI THI MOS – EXCEL đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU08 (Sử dụng bảng tính nâng cao)
+ BÀI THI MOS – POWERPOINT đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU09 (Sử dụng trình chiếu nâng cao)
+ BÀI THI MOS – ACCESS đáp ứng yêu cầu tại mô đun IU10 (Sử dụng hệ quản trị CSDL)
quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Check Also

63

TB v/v tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2 và tin học IC3

63

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông áp dụng chuẩn Tin học quốc tế IC3 làm chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ ĐHCQ tốt nghiệp kể từ năm 2015

Left-Banner
Right-Banner