truong tuan linh

BỘ MÔN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

truong tuan linh

TS. Trương Tuấn Linh – Trưởng Bộ môn QTVP

052300037

ThS. Đinh Thị Nguyên – Phó trưởng Bộ môn

1. Chức năng nhiệm vụ

  •  Bộ phận Quản trị văn phòng là một đơn vị học thuật cơ sở, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo định hướng Quản trị văn phòng;
  • Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc xây dựng kế hoạch, phát triển quy mô đào tạo; Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bài giảng, bài thực hành thí nghiệm, thực tập theo định hướng ngành; Thực hiện biên soạn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo và công tác giảng dạy các môn học thuộc ngành Quản trị văn phòng; Tham gia công tác cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; Phối hợp với các đơn vị trong Khoa thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng khoa giao.

2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Thông tin cá nhân

1

truong tuan linh

TS. Trương Tuấn Linh

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0914 579 957

Email: ttlinh@ictu.edu.vn

2

052300037

 

ThS. Đinh Thị Nguyên

Chức vụ: Phó Bộ môn

Điện thoại: 096 120 1883

Email: dinhthinguyen@live.com

3

Hai

TS. Đoàn Đức Hải

Chức vụ: Phó Ban Khoa học Công nghệ – Môi trường – Đại học Thái Nguyên (Giảng viên kiêm nhiệm)

Điện thoại: 0913 089 612

Email: tapchikhcn.dhtn@gmail.com

 

4

giang

 

 

Lê Hoài Giang

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 097 397 1001

Email: gianghoaiussh@gmail.com

5

Đỗ Thị Diệu Thu

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01656 091 799 

Email: dothu.tn@gmail.com

6

 Bùi Lê Hà Ninh

 

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại:  01689 957 141

Email: haninhictu@gmail.com

 

 

7    Hà Văn Vương

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 01649 583 844

Email: havuong.k54khql@gmail.com

 

8  Van Anh Đặng Thị Vân Anh

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0975 342 569

Email: vananhdt.hubt@gmail.com

 

9 Trần Hồng Thái

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0965 99 88 66

Email: tht.299@gmail.com

10 Tac Huyen Tạc Thị Minh Huyền

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0985 86 99 22

Email: minhhuyenk55@gmail.com

11  Bui Trang Bùi Quỳnh Trang

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 0972 316 426

Email: buiquynhtrang.bqt@gmail.com

12   Lã Thị Quỳnh Mai

Chức vụ: Giảng viên 

Điện thoại: 01672 655 712

Email: lathiquynhmai.pt@gmail.com

 

DANH SÁCH CÁN BỘ THỈNH GIẢNG THAM GIA GIẢNG DẠY NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

(KHOA LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ghi chú

Di động

Nhà riêng

1

PGS.TS. Vũ Thị Phụng

Chủ nhiệm Khoa,

Chủ nhiệm bộ môn

 

 

 

 

2

PGS.TS. Đào Xuân Chúc

Chủ nhiệm bộ môn

 

 

 

 

3

PGS. Nguyễn Văn Hàm

 

 

 

 

 

4

TS. Nguyễn Liên Hương

Phó chủ nhiệm Khoa, chủ nhiệm bộ môn

 

 

 

 

5

ThS. Lê Thị Nguyệt Lưu

Phó chủ nhiệm bộ môn

 

 

 

 

6

ThS. Lê Tuấn Hùng

Phó chủ nhiệm Khoa

 

 

 

 

7

ThS.Trần Thanh Tùng

 

 

 

 

 

8

ThS. Nguyễn Hồng Duy

 

 

 

 

 

9

ThS. Đào Đức Thuận

Phó chủ nhiệm bộ môn

 

 

 

 

10

ThS. Cam Anh Tuấn

Phó chủ nhiệm bộ môn

 

 

 

 

11

ThS. Nguyễn Thị Kim Bình

 

 

 

 

 

12

ThS. Trần Phương Hoa

 

 

 

 

 

13

ThS. Phạm Diệu Linh

 

 

 

 

 

14

ThS. Nguyễn Thùy Linh

 

 

 

 

 

15

ThS. Vũ Đình Phong

 

 

 

 

 

3. Định hướng nghiên cứu chính

  •  Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp hỗ trợ quy trình nghiệp vụ quản trị văn phòng.
  •  Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống quản trị văn phòng phục vụ cho việc thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hỗi.
  • Nghiên cứu và xây dựng giải pháp tổng thể tin học hóa công tác văn thư lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức.
  • Nghiên cứu và tư vấn, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị văn phòng hiện đại như văn phòng điện tử
  • Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp quản lý hệ thống tài liệu điện tử.

4. Địa chỉ liên hệ

     Phòng 207 – Tầng 2 – Nhà C1
     Điện thoại: 0280.6255046
     Website: eis.ictu.edu.vn

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner