Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa được thành lập theo Quyết định số 379/QĐ-ĐHCNTT&TT, ngày 28 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

PGS.TS, GVCC Nguyễn Văn Huân

Chủ tịch

2

TS. Vũ Xuân Nam

Thư ký

3

ThS. Mai Ngọc Anh

Ủy viên

4

ThS. Lê Triệu Tuấn

Ủy viên

5

ThS. Đỗ Năng Thắng

Ủy viên

 6

ThS. Đinh Thị Nguyên 

Ủy viên

 7

 ThS. Phan Thị Thanh Huyền

 Ủy viên

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

      Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa là một tổ chức có chức năng tư vấn cho Trưởng khoa về các vấn đề chiến lược đào tạo và nghiên cứu khoa học.

       Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa có nhiệm vụ tư vấn những vấn đề sau:

1. Xây dựng chiến lược phát triển, xác định các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác trong Khoa;

2. Lập quy hoạch cán bộ cho mỗi giai đoạn phát triển của Khoa và lập kế hoạch hàng năm về biên chế, chỉ tiêu cán bộ của Khoa;

3. Xem xét và xây dựng chương trình khung và chương trình chi tiết các loại hình đào tạo trong Khoa;

4. Thẩm định các giáo trình, các đề tài Nghiên cứu khoa học, Khóa luận tốt nghiệp, quy định các sinh hoạt học thuật trong Khoa; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ Cán bộ, Viên chức trong Khoa;

5. Xét duyệt các đề xuất về trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo của Khoa.

Left-Banner
Right-Banner