Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 06/12/2012

Thông báo

(V/v Tổ chức Seminar khoa học)  

 

          Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa.
        Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 01 buổi Seminar khoa học.
        Kế hoạch tổ chức như sau: 

+ Báo cáo viên: Đỗ Năng Thắng

+ Chủ đề báo cáo: Sự phối kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong ra quyết định đầu tư chứng khoán

+ Thời gian: 8h sáng ngày 06/12/2012

+ Địa điểm: Văn phòng Khoa HTTT Kinh tế

Đề nghị các đồng chí đến tham dự đúng giờ. Đồng chí nào vắng mặt tự chịu trách nhiệm.

One of the toughest things https://order-essay-online.net/ about playing music is playing the notes in a timely manner.

Check Also

Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA           …

Left-Banner
Right-Banner