Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 13/12/2012

Thông báo
(V/v Tổ chức Seminar khoa học)

      Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học
      Kế hoạch tổ chức như nhau: 

Stt

Nội dung báo cáo

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Các phương pháp dự báo kinh tế

Nguyễn Việt Hùng

8h30

13/12/2012

Văn phòng Khoa HTTTKT

2

Một số vấn đề khi triển khai chứng thực điện tử tại Việt Nam

Lê Anh Tú

14h30

13/12/2012

Văn phòng Khoa HTTTKT

       Đề nghị các đồng chí đến tham gia đầy đủ và đúng giờ, đồng chí nào không có mặt tự chịu trách nhiệm.


You’ll be able to see temperature, wind force, amount of precipitation, and cell phone spyware of https://cellspyapps.org/ more right from the eye-catching main view.

Check Also

Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA           …

Left-Banner
Right-Banner