Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 22/11/2012

Thông báo

(V/v Tổ chức Seminar khoa học)

        Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm 
        Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học
        Kế hoạch tổ chức như sau: 

STT

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Nguyễn Thị Hải yến

8h30

22/11/2012

VP Khoa HTTT Kinh tế

2

Nguyễn Thu Hằng

14h30

22/11/2012

VP Khoa HTTT Kinh tế

  Đề nghị các đồng chí đến tham dự đúng giờ. Đồng chí nào vắng mặt tự chịu trách nhiệm.


Sight reading practice has been shown to be professional paper writers very effective in helping people learn how to read sheet music.

Check Also

Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA           …

Left-Banner
Right-Banner