Thông báo tổ chức Seminar khoa học ngày 29/11/2012

Thông báo

(V/v Tổ chức Seminar khoa học)  

           Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Seminar và theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm 
        Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế tổ chức 02 buổi Seminar khoa học
        Kế hoạch tổ chức như sau: 

Stt

Nội dung báo cáo

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

1

Ứng dụng Excel trong phân tích tài chính

Phan Thị Thanh Huyền

8h30

29/11/2012

Văn phòng Khoa HTTTKT

2

Tìm hiểu Hệ thống thông tin kế toán

Đỗ Loan Anh

14h30

29/11/2012

Văn phòng Khoa HTTTKT

       Đề nghị các đồng chí đến tham dự đúng giờ. Đồng chí nào vắng mặt tự chịu trách nhiệm.

Note trainer is a fun game buy essay that teaches you to recognize music notes through sight reading practice.

Check Also

Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA           …

Left-Banner
Right-Banner