Thông báo về kế hoạch serminar khoa học cấp Khoa và họp Khoa

 Thông báo

V/v kế hoạch serminar khoa học cấp Khoa và họp Khoa

Theo kế hoạch của Khoa, văn phòng Khoa thông báo tới các đ/c một số nội dung sau:

1. Khoa tổ chức serminar khoa học cấp Khoa do đ/c Hùng, Thắng báo cáo

  Thời gian: 14h chủ nhật ngày 22/4/2012

  Địa điểm: Văn phòng Khoa

2.  Tổ chức họp Khoa sau khi kết thúc buổi serminar

3. Tổ chức liên hoan Khoa

Đề nghị các đ/c tham gia đầy đủ


Check Also

Thông báo tham gia viết bài Hội thảo quốc gia về hệ thống thông tin quản lý

GIẤY MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUÓC GIA           …

Left-Banner
Right-Banner