VĂN PHÒNG KHOA

Văn phòng khoa là bộ phận hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khoa. Văn phòng khoa bao gồm các cán bộ văn phòng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban chủ nhiệm khoa phân công.

 

STT

Hình ảnh

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

Ngô Cơ Bản

Công tác HSSV

2

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Giáo vụ khoa

 

Check Also

Nganh-HTTTQL

Tuyển sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2014

>>> Thông tin chi tiết về ngành đào tạo Oder soll es ein berblick ber …

Left-Banner
Right-Banner