• PGS.TS. Nguyễn Văn Huân tham gia phần trao đổi thảo luận tại Hội thảo Khoa học quốc gia Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (ISBM 20)

  • PGS. TS Nguyễn Văn Huân trình bày tại Hội thảo Khoa học quốc gia Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý

  • Hội nghị khoa học Thương hiệu số và hành vi người dùng trên môi trường số

  • TS. Vũ Xuân Nam trình bày báo cáo tại Hội thảo Khoa học quốc gia Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý

  • Khoa HTTT Kinh tế tham gia Hội thảo Khoa học quốc gia Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý

Left-Banner
Right-Banner